สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ประกาศ : แก้ไขส่วนราชการ ป.ย.ป. เพื่อการกำหนดประสบการณ์ที่หลากหลาย