สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ผู้บริหารสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม

ผู้อำนวยการกอง 

   

นายศุภรัชต์  อินทราวุธ    
ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ ๑
(ภาคกลาง)
    [email protected]

นายสุทัศน์ ตั้งพิพัฒน์พงศ์  
ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ ๒
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
[email protected]

นายวิกรม  คัยนันทน์  
ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ ๓
(ภาคเหนือ)
[email protected]

นายอภิศักดิ์   สรวิสูตร    
ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่  ๔
(ภาคใต้)
[email protected]

นางศิริลักษณ์  ทัสนารมย์   
ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ
[email protected]

นายภัททะพงศ์  เทียนศรี  
ผู้อำนวยการกองพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
เพื่อขับเคลื่อนแนวพระราชดำริ
[email protected]

นางกมลินี  สุขศรีวงศ์    
ผู้อำนวยการกองศึกษาและขยายผล 
การพัฒนาตามแนวพระราชดำริ
[email protected]

นายปริญญวัฒน์ วัชรอาภากร    
ผู้อำนวยการกองแผนงาน 
และยุทธศาสตร์
[email protected]

นางสาวสมลักษณ์ บุนนาค    
ผู้อำนวยการภารกิจด้านการพัฒนาระบบบริหารและป้องกันการทุจริต
[email protected]

นางศศิพร  ปาณิกบุตร
ผู้อำนวยการกองกิจกรรมพิเศษและวิเทศสัมพันธ์
[email protected]

นางอรอนันต์  วุฒิเสน    
ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์
[email protected]

นายวัชระ  หัศภาค   
 ผู้อำนวยการกองติดตามประเมินผล
[email protected]

  นางสาวศีต์กร  ตันกำแหง   
ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ
[email protected]

 

 

ผู้อำนวยการกลุ่ม

    
กองประสานงานโครงการพื้นที่ ๑ (ภาคกลาง)

   

 

นางสาวณัฐดา  ศุภสินธุ์ 
ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานพื้นที่ ๑๑
[email protected]

 

นางธัญวรัตน์  สืบสาย
ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานพื้นที่ ๑๒
[email protected]

นายเอกชัย  เพ็งส่ว่าง 
ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานพื้นที่ ๑๓
[email protected]

 

 

กองประสานงานโครงการพื้นที่ ๒ (ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ)

  

นางสาวจินจะนะ  แก้วไทรแย้ม 
ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานพื้นที่ ๒๑
[email protected]  

นายธนฤทธิ์  รัชตะประกร 
ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานพื้นที่ ๒๒
[email protected]h

 

กองประสานงานโครงการพื้นที่ ๓ (ภาคเหนือ)

   

นายธเนศ มณีกุล   
ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานพื้นที่ ๓๑
[email protected]

นายดำรงค์ หินโม   
ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานพื้นที่ ๓๒
[email protected]

 

กองประสานงานโครงการพื้นที่ ๔ (ภาคใต้)

  

นางสาวศิริพันธ์ กาญจนเรขา
ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานพื้นที่ ๔๑
[email protected]

นางสาวรุ่งรัตน์ วงษ์จู 
ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานพื้นที่ ๔๒
[email protected]

 

กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อนแนวพระราชดำริ

     

นายดนัยณัฐ  สืบสาย
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
[email protected]

 

 

กองศึกษาและขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ

     

นางสาวสุภาพร หมั่นหาทรัพย์ 
ผู้อำนวยการกลุ่มศูนย์ศึกษาการพัฒนา
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
[email protected]

นางสาวสุดารัตน์ คุสินธุ์  
ผู้อำนวยการกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง
[email protected]

 

กองแผนงานและยุทธศาสตร์

    

นางสาวพิศมัย  เครือชาตรี 
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน
[email protected]

นายนรินทร์ กาญจนฤกษ์ 
ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนา
[email protected]

 

 

 

กองติดตามประเมินผล

   

นางสาวจุไรรัตน์ อินทร์โต
ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามผลโครงการ
[email protected]

นางสาวกาญจนา กำเนิดพันธ์  
ผู้อำนวยการกลุ่มประเมินผลโครงการ
[email protected]

 

กองประชาสัมพันธ์

   

 

นางวิไล    หมอกอรุณ   
ผู้อำนวยการกลุ่มสื่อสารองค์กรและกลุ่มประชาสัมพันธ์
[email protected]

 

สำนักงานเลขาธิการ

   

นางอรสา  สุวรรณประทีป
ผู้อำนวยการกลุ่มช่วยอำนวยการและบริหารทั่วไป
[email protected]

นางสาวสุธัญญา ลีแวง    
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงิน การคลัง และพัสดุ
[email protected]

 

 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

   

นายนพปฏล มกุลกาญจน์
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
[email protected]

 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

    

นายขจรชัย ฤทธิวงศ์
ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
[email protected]

 

 

 

กลุ่มตรวจสอบภายใน

   

นางสาวเกษร  บุญยกิจสมบัติ  
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
[email protected]

 

    

กลุ่มนโยบายพิเศษ

   

นายตรีวิทย์   วินิชสำเภาทิพย์
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายพิเศษ
[email protected]

 

 

 

กองกิจกรรมพิเศษและวิเทศสัมพันธ์

      

นางสาวธัญทิตตา นาครทรรพ  
ผู้อำนวยการกลุ่มวิเทศสัมพันธ์
[email protected]

 

 

นางดวงพร  โปสรักขกะ  
(รักษาการ)ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานโครงการพิเศษ
[email protected] 

 

: ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ กรกฏาคม ๒๕๖๕