สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการของสำนักงาน กปร.