สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

หน่วยงานราชการ / องค์กร

ศิลปะ / วัฒนธรรม