สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ผู้บริหารสำนักงาน กปร.

ผู้บริหาร
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
(สำนักงาน กปร.)

 

 

(นายปวัตร์  นวะมะรัตน)
เลขาธิการ กปร.
[email protected]

 

(นางสุพร ตรีนรินทร์) 
รองเลขาธิการ กปร.
[email protected]

(นางพิชญดา หัศภาค)
รองเลขาธิการ กปร.
[email protected]

(นายหทัย วสุนันต์)
รองเลขาธิการ กปร.
[email protected]( ว่าง )
ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการฯ( ว่าง )
ที่ปรึกษาด้านการพัฒนา( ว่าง )
ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการฯ