สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ผังโครงสร้าง

ประกาศใช้ตามกฎกระทรวง ณ วันที่ 8 กันยายน 2558

ดาวน์โหลด ผังโครงสร้างสำนักงาน กปร.
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่
: 4 ตุลาคม 2566