ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

โครงการฝายห้วยโสกรังพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เรื่องเดิม

           เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างฝายห้วยโสกรัง พร้อมระบบส่งน้ำและขุดลอกหนองน้ำ ไว้เป็นโครงการอันเนื่อง มาจากพระราชดำริ ตามที่ นายวิสิทธิ์ คุณปรึกษา ราษฎรบ้านอีโล หมู่ที่ 5 ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบริเวณบ้านอีโล หมู่ที่ 5 เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร (ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล 0008.3/11634 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560)

 

ผลการดำเนินงาน

             กรมชลประทาน ดำเนินการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ กว้าง 6.9 เมตร ยาว 32.3 เมตร พร้อมท่อลอดถนน กว้าง 3 เมตร สูง 3 เมตร ยาว 11 เมตร จำนวน 2 ช่อง ก่อสร้างฝายชะลอน้ำเหนือฝายห้วยโสกรัง กว้าง 20 เมตร สูง 1.5 เมตร ก่อสร้างท่อรับน้ำ ค.ส.ล. ยาว 15 เมตร จำนวน 3 แห่ง ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำ ค.ส.ล. ยาว 840 เมตร พร้อมขุดลอกหนองอีโล ขุดลอกหนองเชียงคูณ และขุดลอกบริเวณหน้าอาคารบังคับน้ำ ลึก 3 เมตร ปัจจุบันดำเนินการแล้ว ร้อยละ 94 ระยะเวลาที่แล้วเสร็จเดือนพฤศจิกายน 2561

 

อาคารบังคับน้ำ

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

            ทำให้ราษฎรบ้านอีโล หมู่ที่ 5 ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น จำนวน 150 ครัวเรือน 500 คน มีน้ำสำหรับใช้ทำการเกษตร และอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ และสามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ทำการเกษตรในฤดูฝน 200 ไร่ และในฤดูแล้ง 200 ไร่

 

สามารถดาวโหลดไฟว์ pdf.ได้ที่นี่