สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

กลุ่มข้าวคุณค่า ชาวนาคุณธรรม

ปีที่จัดตั้ง
2556
ภูมิภาค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด
ยโสธร
ประเภท/ด้าน
เกษตรกรทฤษฏีใหม่

 

 

         กลุ่มข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรมได้ธำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีชาวนาและการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติให้ปรากฏเป็นรูปธรรมด้วยการทำเกษตรอินทรีย์และการขยายองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยอยู่ร่วมกันแบบพี่น้องเหมือนครอบครัวเดียวกัน มีความอบอุ่น เข้มแข็ง มีความรัก ความสามัคคี ปรารถนาดีและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ชุมชนได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัยไร้สารพิษ สุขภาพจิตดีและกายแข็งแรง ทรัพยากรธรรมชาติเพียงพอเพราะใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างพอประมาณ มีจิตวิญญาณการเป็นชาวนา และเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ขยายผลไปสู่เกษตรกรให้กว้างขวางเสมือนหนทางแห่งการพัฒนาคน สร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้แก่ประเทศชาติต่อไป

 

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

กลุ่มข้าวคุณค่า.pdf

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2562

ข้อมูลที่อยู่

กลุ่มข้าวคุณค่า ชาวนาคุณธรรม

ที่อยู่ 7 หมู่ที่ 4 บ้านโนนทรายงาม ตำบลหนองคู อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

  • โทร: 06-2662-1009
  • Fax: -
  • อีเมล์: -

ผู้ประสานงาน

คุณนิคม

หลักสูตรอบรม

รองชนะเลิศการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครั้งที่ 2

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

Download (1)