สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

รางวัลการประกวด

ประเภท

จำนวนรางวัล (รางวัล)

รางวัลเกียรติยศ

ชนะเลิศระดับประเทศ 1 รางวัล รางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รองชนะเลิศ 4 รางวัล รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ชมเชย 4 รางวัล โล่เกียรติยศนายกรัฐมนตรีในฐานะประธาน กปร.
เกียรติบัตรขอบคุณ ผลงานที่ผ่านเกณฑ์ ใบเกียรติบัตรจาก สำนักงาน กปร.

 

หมายเหตุ :

๑. กำหนดภาคจำนวน 5 ภาค คือ กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือและใต้ ทั้งนี้เขตที่ได้รับรางวัลชนะเลิศแล้วจะไม่มีรางวัลรองชนะเลิศ 

๒.รางวัลชมเชย ไม่กำหนดตามภาค