ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

รางวัลการประกวด

ประเภท

จำนวนรางวัล (รางวัล)

รางวัลเกียรติยศ

ชนะเลิศระดับประเทศ

1 รางวัล

รางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

รองชนะเลิศ

4 รางวัล

รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ชมเชย

4 รางวัล

โล่เกียรติยศนายกรัฐมนตรีในฐานะประธาน กปร.

เกียรติบัตรขอบคุณ

ผลงานที่ผ่านเกณฑ์

ใบเกียรติบัตรจาก สำนักงาน กปร.

 

หมายเหตุ :

1. กำหนดภาคจำนวน 5 ภาค คือ กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือและใต้ ทั้งนี้เขตที่ได้รับรางวัลชนะเลิศแล้วจะไม่มีรางวัลรองชนะเลิศ

2.รางวัลชมเชย ไม่กำหนดตามภาค