ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

กลุ่มสหกรณ์การเกษตรทฤษฎีใหม่ทำสวนบ้านถ้ำ จำกัด

ปีที่จัดตั้ง
2553
ภูมิภาค
ภาคเหนือ
จังหวัด
พะเยา
ประเภท/ด้าน
เกษตรกรทฤษฏีใหม่

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

         จัดตั้งเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2542 เป็นกลุ่มเกษตรกรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (พ.ศ. 2547) มีสมาชิก 139 ราย ทำเกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวน 60 ราย ที่เหลือทำการเกษตรแบบผสมผสาน มีอาคารสำนักงานและที่ดินเป็นของกลุ่ม รวมกลุ่มเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ข้าวกล้องอินทรีย์ ปล่อยสินเชื่อให้สมาชิกกู้ยืม คิดอัตราดอกเบี้ยในอัตราต่ำ ช่วยเหลือสมาชิกให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พึ่งตนเองได้ มีการบริหารกลุ่ม ครบถ้วนทั้ง 5 ก ได้แก่ กรรมการ กิจกรรม กองทุน กติกา การจัดการ มีกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ครบถ้วน มีการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้บริหารจัดการได้เป็นอย่างดี ได้รับรางวัลกลุ่มเกษตรกร ดีเด่นระดับประเทศโนโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดพะเยา ปี 2551

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

บ้านถ้ำ.pdf

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2562

ข้อมูลที่อยู่

กลุ่มสหกรณ์การเกษตรทฤษฎีใหม่ทำสวนบ้านถ้ำ จำกัด

ที่อยู่ 309 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

  • โทร: 08-8776-8988
  • Fax: -
  • อีเมล์: -

ผู้ประสานงาน

คุณอินทวน เครือบุญ

หลักสูตรอบรม

ชนะเลิศการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครั้งที่ 2

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

Download