สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

กลุ่มส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านไทรใหญ่

ปีที่จัดตั้ง
2554
ภูมิภาค
ภาคกลาง
จังหวัด
นนทบุรี
ประเภท/ด้าน
เกษตรกรทฤษฏีใหม่

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

            ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านไทรใหญ่ ได้มุ่งส่งเสริมแลกเปลี่ยนความรู้ โน้มน้าวให้สมาชิกพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ของตนในรูปแปลงเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่แบบค่อยเป็นค่อยไป การปลูกข้าว  การเลี้ยงปลา  การทำสวนไม้ผล  การปลูกผักสวนครัวและเลี้ยงปศุสัตว์ กิจกรรมบันทึกรายได้-รายจ่ายครัวเรือน ทำให้ครอบครัวสมาชิกมีรายได้ตลอดปี  ลดรายจ่ายฟุ่มเฟือย  ลดต้นทุนการผลิต และต่อมาศูนย์ฯ ดำเนินกิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 2 และ 3 ตามความต้องการของสมาชิก เช่น กิจกรรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์  การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว  ธุรกิจรวมซื้อ ปัจจัยการผลิตและรวมขายผลผลิต เป็นต้นฯ ปัจจุบันมี 12 กิจกรรมนอกจากนี้ศูนย์ฯ ดำเนินงานโดยยึดหลักซื่อสัตย์ โปร่งใส และการมีส่วนร่วมของสมาชิก

 

 

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

 บ้านไทรใหญ่.pdf

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2562

ข้อมูลที่อยู่

กลุ่มส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านไทรใหญ่

ที่อยู่ 19/4 หมู่ที่ 5 ถนนเลียบคลองขุนศรี ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150

  • โทร: 09-4404-2111
  • Fax:
  • อีเมล์:

ผู้ประสานงาน

คุณสมชาย นกรอด

หลักสูตรอบรม

รองชนะเลิศการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

Download