สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

ปีที่จัดตั้ง
2553
ภูมิภาค
ภาคกลาง
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
ประเภท/ด้าน
หน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ/ส่วนกลาง

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

              ธ.ก.ส. ได้ก่อตั้งเมื่อปี 2490 และมีแนวคิดการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ตั้งแต่ปี 2530 ด้วยการระดมเงินฝากจากลูกค้า (เกษตรกรและประชาชนทั่วไป) เพื่อลดภาระเงินงบประมาณแผ่นดิและการใช้เงินกู้จากต่างประเทศ โดยกำหนดเป็นวัฒนธรรมองค์กรกระจายไปธนาคารสาขาทุกภูมิภาค มีการบูรณาการแนวทางการบริหารองค์กรภายใต้กรอบการบริหารและการกำกับดูแลองค์กรที่ดี 9 ประการ ได้แก่ การสร้างสรรค์คุณภาพ การประหยัดคุ้มค่า การรักษาสิ่งแวดล้อม การร่วมคิดร่วมทำ เปิดเผยโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต เสมอภาคเป็นธรรม สำนึกรับผิดชอบ และสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อให้เกษตรกรรายย่อยมีคุณภาพที่ดีขึ้น มีการบริหารเงินทุนของธนาคารได้อย่างมั่นคงจากความเชื่อมั่นของลูกค้าและไม่หวั่นไหวต่อภาวะวิกฤต เพื่อพัฒนาการส่งเสริมให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในแต่ละระดับจากการพึ่งพาตนเอง พึ่งพาซึ่งกันและกัน และการสร้างเครือข่ายชุมชนที่มีความมั่นคง ทั่วองค์กรส่วนกลางและสาขาทั่วประเทศสามารถเป็นกำลังขับเคลื่อนความพอเพียงสู่เกษตรกรและชุมชนต้นแบบ โดยสนับสนุนปัจจัย และขยายความรู้ให้ชุมชนเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้

 

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

ธกส.pdf

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2562

ข้อมูลที่อยู่

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

ที่อยู่ 469 ถนนนครสวรรค์ แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

ผู้ประสานงาน

คุณดวงพร

หลักสูตรอบรม

รองชนะเลิศการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

Download (1)