สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

นางเปรียวจันทร์ ต๊ะต้นยาง

ปีที่จัดตั้ง
2553
ภูมิภาค
ภาคเหนือ
จังหวัด
เชียงราย
ประเภท/ด้าน
เกษตรกรทฤษฏีใหม่

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

      เริ่มทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2542 มีพื้นที่ 23 ไร่ โดยทำการเกษตรเชิงเดี่ยวมาหลายอย่างแต่ไม่ประสบผลสำเร็จ เนื่องจากใช้สารเคมีจำนวนมากจึงเปลี่ยนมาทำการเกษตรแบบผสมผสาน เลิกใช้สารเคมี ทำเกษตรทฤษฎีใหม่โดยน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาปรับใช้ในการทำงานใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติ และเทคนิคทางการเกษตรในแบบต่างๆ มาผสมผสานกันอย่างลงตัว มีความรู้ ความสามารถ และพัฒนาตนเองและผู้อื่นให้สามารถดำเนินกิจกรรมได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม สามารถดำเนินชีวิตตนเองและครอบครัวให้มีความพอเพียง อยู่ในศีลธรรมอันดีงาม และสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข

 

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

เปรียวจันทร์ เนื้อหา.pdf

เปรียวจันทร์ ปก.pdf

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2562

ข้อมูลที่อยู่

นางเปรียวจันทร์ ต๊ะต้นยาง

ที่อยู่ 119 หมู่ 9 บ้านสันทราย ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย 57230

ผู้ประสานงาน

นางเปรียวจันทร์ ต๊ะต้นยาง

หลักสูตรอบรม

ชนะเลิศการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครั้งที่ 2

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

Download