สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

นายบุญแทน เหลาสุพะ

ปีที่จัดตั้ง
2557
ภูมิภาค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด
เลย
ประเภท/ด้าน
เกษตรกรทฤษฏีใหม่

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

      “แต่ก่อนเคยปลูกฝ้าย ข้าวโพด และมันสำปะหลัง ใช้ยาตลอด (ยาฆ่าแมลง) พอตรวจร่างกาย มีสารพิษตกค้างมาก จึงเลิกใช้สารเคมี ทุกวันนี้ยังมีสารตกค้างอยู่เลย แต่น้อยกว่าแต่ก่อน” เริ่มด้วยการซื้อต้นละมุดมาปลูก 1 ต้น และค่อยๆ จัดสรรแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วนตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยได้รับความช่วยเหลือจากสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชุมชน (รพช.) มาขุดสระเก็บน้ำให้ ปัจจุบันมีพืชสวนร่วม 23 ชนิด เช่น ละมุด มะละกอ ลำไย มะกอกน้ำ ส้มโอ มะม่วง กล้วย และมะพร้าว มีพืชสมุนไพร 4 ชนิด ได้แก่ ตะไคร้ ไหลแดง หนอนตายยาก และใบแมงลัก พืชผักสวนครัว 6 ชนิด เช่น พริก หอมแดง กระเทียม และมะนาว พืชไร่ 2 ชนิด คือ ข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พืชทุกชนิดล้วนปลอดภัยไร้สารพิษ จากการตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพดังกล่าว ประกอบกับการทำพืชไร่เชิงเดี่ยว มีต้นทุนสูงและประสบภาวะขาดทุน นายบุญแทนจึงสนใจปลูกพืชชนิดอื่นๆ ประกอบกับในปี 2544 ได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมการทำเกษตรผสมผสาน จากสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท (รพช.) กระทรวงมหาดไทย และได้รับความรู้ด้านการขยายพันธุ์พืชและการทำน้ำหมักชีวภาพจากสำนักงานเกษตรจังหวัดเลยและเทศบาลตำบลนาดินดำ ซึ่งเป็นฐานความรู้ที่นายบุญแทนมีความเชี่ยวชาญมาจนทุกวันนี้

 

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

คู่มือ บุญแทน.pdf

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2562

ข้อมูลที่อยู่

นายบุญแทน เหลาสุพะ

ที่อยู่ เลขที่ 104 หมู่ที่ 13 บ้านห้วยม่วง ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000

  • โทร: 08-3346-0287
  • Fax: -
  • อีเมล์: -

ผู้ประสานงาน

นายบุญแทน เหลาสุพะ

หลักสูตรอบรม

รองชนะเลิศการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครั้งที่ 2

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

Download (1)