สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

นายแสนหมั้น อินทรไชยา

ปีที่จัดตั้ง
2553
ภูมิภาค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด
อุดรธานี
ประเภท/ด้าน
ประชาชนทั่วไป

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

             เกิดวิกฤตนาล่มจากอุทกภัยจึงเดินทางเข้ากรุงเทพฯ มาทำงานรับจ้างเป็นเวลา 2 ปี เพื่อหาเงินใช้หนี้สิน เมื่อใช้หนี้สินหมดแล้วจึงกลับบ้านเกิดและเริ่มต้นทำเกษตรผสมผสาน และปรับความคิดและความเป็นอยู่ของคนในครอบครัวตนเองก่อน เมื่อครอบครัวมีความสุขแล้ว จึงขยายผลสู่เพื่อนบ้านและชุมชน โดยยึดหลักซื่อสัตย์ต่อตนเอง เสียสละเพื่อส่วนรวม รับผิดชอบร่วมกัน เห็นอกเห็นใจกัน และมีความไว้วางใจกัน อีกทั้งเป็นคนใฝ่รู้ มุ่งมั่นแสวงหาความรู้อยู่เสมอเพื่อนำมาปรับใช้และเผยแพร่และช่วยเหลือผู้อื่นครอบครัวมีความสุข มีอาหารเหลือกิน และมีเงินเก็บเพื่อใช้ยามจำเป็น นอกจากนั้น ยังเป็นผู้นำบริหารกิจกรรมของกลุ่มต่างๆ ในชุมชนบ้านถ่อนนาลับ เช่น ธนาคารชุมชน และกลุ่มสวนสมุนไพรชุมชน เป็นต้น ส่งผลให้กลุ่มต่างๆ ในชุมชนบ้านถิ่นนาลับมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้

 

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

แสนหมั้น ปก.pdf

แสนหมั้น เนื้อหา.pdf

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2562

ข้อมูลที่อยู่

นายแสนหมั้น อินทรไชยา

ที่อยู่ เลขที่ 27 หมู่ที่ 1 ตำบลถ่อนนาลับ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190

ผู้ประสานงาน

นายแสนหมั้น อินทรไชยา

หลักสูตรอบรม

-

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

Download (2)