สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

บมจ. บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

ปีที่จัดตั้ง
2554
ภูมิภาค
ภาคกลาง
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
ประเภท/ด้าน
ธุรกิจขนาดใหญ่

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

                 บางจากฯ ได้นำหลักความพอประมาณมาส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้ยั่งยืน โดยประสานเข้ากับกระบวนการทางธุรกิจเพื่อให้การสร้างประโยชน์เป็นไปอย่างต่อเนื่อง อาทิ การพัฒนาธุรกิจปั๊มชุมชน โดยบางจากฯ ได้เสนอให้กลุ่มสหกรณ์การเกษตรซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีรายได้และโอกาสทางสังคมน้อย มาดำเนินกิจการสถานีบริการน้ำมัน ด้วยการใช้ประโยชน์จากสถานที่ของสหกรณ์การเกษตรเป็นที่ตั้ง ส่วนบางจากฯ เพียงแต่นำธุรกิจและความรู้ด้านการบริหารจัดการไปให้ โดยมีตลาดคือสมาชิกภายในชุมชนซึ่งเป็นผู้บริโภคน้ำมันอยู่แล้ว กำไรจากการดำเนินธุรกิจก็จะปันผลกลับไปสู่สมาชิกที่เข้ามาใช้บริการ เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้ชุมชน อีกทั้งยังเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อประโยชน์ต่อกิจการอื่น นอกจากนี้ บางจากฯ ยังได้คัดสรรผลิตภัณฑ์จากชุมชนมาเป็นของสมนาคุณผู้ใช้น้ำมันที่สถานีบริการน้ำมัน โดยบางจากฯ ได้เข้าไปช่วยในการกำหนดมาตรฐานการผลิตและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ชุมชนได้มีโอกาสนำสินค้ามาจำหน่ายในตลาด เป็นการสร้างงานภายในชุมชน ทำให้ไม่ต้องมีการย้ายถิ่นฐานมาหางานทำในเมือง ช่วยลดปัญหาสังคมได้อีกทางหนึ่ง รวมทั้งในคราวที่เกษตรกรต้องเผชิญกับปัญหาสินค้าเกษตรล้นตลาด บางจากฯ ก็ได้รับซื้อสินค้าเกษตร เช่น มะนาว มะขามมาเป็นของสมนาคุณ เพื่อช่วยเกษตรกรในภาวะราคาตกต่ำด้วยถึงวันนี้เป็นเวลากว่า 15 ปีแล้ว ที่บางจากฯ ได้พัฒนาธุรกิจปั๊มชุมชนให้ขยายมากกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งหลายแห่งสามารถพัฒนาจากปั๊มขนาดเล็ก เป็นปั๊มขนาดมาตรฐานเปิดจำหน่ายน้ำมันบริการให้กับประชาชนทั่วไป เอื้อประโยชน์แก่สมาชิกสหกรณ์กว่า 1 ล้านครัวเรือนหรือราว 4 ล้านคน

 

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

บางจาก คู่มือ.pdf

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2562

ข้อมูลที่อยู่

บมจ. บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร A ชั้น 10 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10260

ผู้ประสานงาน

คุณธนา (เจ้าหน้าที่ CSR)

หลักสูตรอบรม

ชนะเลิศการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

Download (1)