สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

ปีที่จัดตั้ง
2557
ภูมิภาค
ภาคกลาง
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
ประเภท/ด้าน
ธุรกิจขนาดใหญ่

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

             บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะมีส่วนร่วมสนับสนุนช่วยเหลือสังคมไทย โดยเน้นการทำกิจกรรมที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อชุมชนควบคู่กลับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารธุรกิจ โดยจัดตั้งสำนักงานสำนึกรักบ้านเกิดเพื่อสืบสานและพัฒนาขยายงานกิจกรรมเพื่อสังคม ในปัจจุบันมีกิจกรรมเพื่อสังคมครอบคลุมการดำเนินงานหลากหลาย ภายใต้ "โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค" เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ สู่ชุมชนทั่วประเทศ ภายใต้ 3 แนวทาง คือ การทำดีด้วยเทคโนโลยี ทำดีด้วยความรู้ และทำดีด้วยใจ

 

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

-

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2562

ข้อมูลที่อยู่

บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ 319 อาคารจตุรัสจามจุรี ชั้น 22-41 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ผู้ประสานงาน

คุณเรวดี (ฝ่าย CSR)

หลักสูตรอบรม

รองชนะเลิศการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

Download (1)