สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2562 (12 พฤษภาคม 2563)