ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ผู้บริหารสำนักงาน กปร.

ผู้บริหาร
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
(สำนักงาน กปร.)

 


นางสุพร ตรีนรินทร์
เลขาธิการ กปร.
suporn.t@rdpb.go.th  

 

นางพิชญดา หัศภาค
รองเลขาธิการ กปร.
pichayada.h@rdpb.go.th  

 

(ว่าง)
รองเลขาธิการ กปร.
pichayada.h@rdpb.go.th

 

(ว่าง)
รองเลขาธิการ กปร.
@rdpb.go.th

 


นายวิกรม คัยนันทน์
ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการฯ
vigrom.g@rdpb.go.th


นางกมลินี สุขศรีวงศ์
ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการฯ
kamolinee.s@rdpb.go.th


นายศุภรัชต์ อินทราวุธ 
ที่ปรึกษาด้านการพัฒนา
suparach.i@rdpb.go.th