สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ผู้บริหารสำนักงาน กปร.

ผู้บริหาร
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

 

 

นายดนุชา สินธวานนท์
เลขาธิการ กปร.

 

นายลลิต ถนอมสิงห์
รองเลขาธิการ กปร.

นายปวัตร์  นวะมะรัตน
รองเลขาธิการ กปร.

นางสาวอุศนีย์  ธูปทอง
รองเลขาธิการ กปร.

นางสาววัชรี วัฒนไกร
ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาฯ          

นางสาวถกลวรรณ ไกรสรกุล
ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการ      

นายสมศักดิ์  เพิ่มเกษร
ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการ