สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ผู้บริหารสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม

ผู้อำนวยการกอง 

   

นางศศิพร  ปาณิกบุตร    
ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ ๑
(ภาคกลาง)     

นายหทัย  วสุนันต์  
ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ ๒
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

นายวิกรม  คัยนันทน์  
ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ ๓
(ภาคเหนือ)

นายศุภรัชต์  อินทราวุธ    
ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่  ๔
(ภาคใต้)

นางพิชญดา  หัศภาค   
ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ

นายภัททะพงศ์  เทียนศรี  
ผู้อำนวยการกองพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
เพื่อขับเคลื่อนแนวพระราชดำริ

นางกมลินี  สุขศรีวงศ์    
ผู้อำนวยการกองศึกษาและขยายผล 
การพัฒนาตามแนวพระราชดำริ

นางสุพร  ตรีนรินทร์    
ผู้อำนวยการกองแผนงาน 
และวิเทศสัมพันธ์

นางศิริลักษณ์  ทัสนารมย์    
อำนวยการสูง

นางสาวทิพย์กมล  ศุภกุลฐิตาพัฒน์
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกิจกรรมพิเศษ

นางอรอนันต์  วุฒิเสน    
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์

นายวัชระ  หัศภาค   
 ผู้อำนวยการกองติดตามประเมินผล

  นางสาวสมลักษณ์   บุนนาค   
ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ

 

 

ผู้อำนวยการกลุ่ม

    
กองประสานงานโครงการพื้นที่ ๑ (ภาคกลาง)

   

นางสาวทิพย์กมล ศุภกุลฐิตาพัฒน์ 
รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานที่ ๑๑

นายเอกชัย  เพ็งส่ว่าง 
ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานที่ ๑๒

นางสาวณัฐดา  ศุภสินธุ์ 
ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานที่ ๑๓

 

กองประสานงานโครงการพื้นที่ ๒ (ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ)

  

นางสาวจินจะนะ  แก้วไทรแย้ม 
ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานที่ ๒๑  

นายธนฤทธิ์  รัชตะประกร 
ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานที่ ๒๒

 

กองประสานงานโครงการพื้นที่ ๓ (ภาคเหนือ)

   

นายดำรงค์ หินโม   
ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานที่ ๓๑

นายปริญญวัฒน์ วัชรอาภากร   
ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานที่ ๓๒

 

กองประสานงานโครงการพื้นที่ ๔ (ภาคใต้)

  

นายอภิศักดิ์   สรวิสูตร
ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานที่ ๔๑

นายธเนศ    มณีกุล 
ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานที่ ๔๒

 

กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อนแนวพระราชดำริ

     

นายดนัยณัฐ  สืบสาย
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

 

 

กองศึกษาและขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ

     

นายสุทัศน์ ตั้งพิพัฒน์พงศ์ 
ผู้อำนวยการกลุ่มศูนย์ศึกษาการพัฒนา
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

นางสาวสุดารัตน์ คุสินธุ์  
ผู้อำนวยการกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง
 

 

กองแผนงานและวิเทศสัมพันธ์

    

นางสาวธัญทิตตา นาครทรรพ  
ผู้อำนวยการกลุ่มวิเทศสัมพันธ์

นางสาวศีต์กร  ตันกำแหง 
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน

นายนรินทร์ กาญจนฤกษ์ 
ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนา

 

 

กองติดตามประเมินผล

   

นางสาวเสาวลักษณ์ ควรพินิจ 
ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามผลโครงการ

นางสาวกาญจนา กำเนิดพันธ์  
ผู้อำนวยการกลุ่มประเมินผลโครงการ

 

กองประชาสัมพันธ์

   

 

นางวิไล    หมอกอรุณ   
ผู้อำนวยการกลุ่มสื่อสารองค์กร
 

 

สำนักงานเลขาธิการ

   

นางอรสา  สุวรรณประทีป
ผู้อำนวยการกลุ่มช่วยอำนวยการและบริหารทั่วไป

นางสาวสุธัญญา ลีแวง    
ผู้อำนวยการการกลุ่มบริหารการเงิน การคลัง และพัสดุ

 

 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

   

นายนพปฎล  มกุลกาญจน์ 
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

    

นางสาวจุไรรัตน์  อินทร์โต
ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

 

 

กลุ่มตรวจสอบภายใน

   

นางสาวเกษร  บุญยกิจสมบัติ  
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

 

    

กลุ่มนโยบายพิเศษ

   

นายตรีวิทย์   วินิชสำเภาทิพย์
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายพิเศษ

 

 

 

กองกิจกรรมพิเศษ

      

นางสาวอรอนันต์ วุฒิเสน  
รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มกิจกรรมพิเศษ

 

: ข้อมูล ณ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓