สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

นายทวี ประหา

ปีที่จัดตั้ง
2557
ภูมิภาค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด
มุกดาหาร
ประเภท/ด้าน
ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล(ทุรกันดาร)

จุดเด่น

- บุกเบิกพื้นที่ทำกินที่แข็งกระด้างและขาดแคลนน้ำให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียว

- ใช้พื้นที่ทำการเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

- เพาะพันธุ์ปลาดุก แมงดานา

- เพาะเห็ดนางฟ้าถุง

       นายทวีได้น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแรงบันดาลใจในการเป็นเกษตรกร โดยเริ่มบุกเบิกพื้นที่ 30 ไร่ เพื่อทำเกษตรทฤษฎีใหม่เมื่อปี 2535 ซึ่งเป็นพื้นที่แห้งแล้ง ป่าไม้ถูกทำลาย ไม่มีนํ้าจากระบบชลประทาน แต่ด้วยความอดทน มุ่งมั่น จึงขุดสระนํ้า โดยมีแหล่งนํ้าซับมาช่วยเติม โดยในปัจจุบันพื้นที่แห่งนี้เป็นสวนเกษตรครบวงจรที่เป็นจุดเรียนรู้ให้เกษตรกรในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงเดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการปลูกผักสวนครัว สวนผลไม้ การเพาะเห็ด เพาะพันธุ์ปลาดุก ทำปุ๋ยอินทรีย์ ฯลฯ โดยเน้นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่

รายละเอียดเพิ่มเติม
ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2562

ข้อมูลที่อยู่

นายทวี ประหา

ที่อยู่ 115 หมู่ 16 บ้านสุขสวัสดิ์ ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 49140

  • โทร: 099-9143917
  • Fax: -
  • อีเมล์: -

ผู้ประสานงาน

คุณทวี ประหา

หลักสูตรอบรม

รองชนะเลิศการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

Download (1)