สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

คณะที่ปรึกษา สำนักงาน กปร.

คณะที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)  

 

นายสุเมธ ตันติเวชกุล
ที่ปรึกษาสำนักงาน กปร.
(เลขาธิการ กปร. คนที่ ๑)

นายมนูญ มุกข์ประดิษฐ์
ที่ปรึกษาสำนักงาน กปร.
(เลขาธิการ กปร. คนที่ ๒)

นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ
ที่ปรึกษาสำนักงาน กปร.
(เลขาธิการ กปร. คนที่ ๔)

นายสมพล พันธุ์มณี
ที่ปรึกษาสำนักงาน กปร.
(เลขาธิการ กปร. คนที่ ๕)

 

นายรุ่งเรือง อิศรางกูร ณ อยุธยา
ที่ปรึกษาสำนักงาน กปร.
()

นายกิจจา ผลภาษี
ที่ปรึกษาสำนักงาน กปร.

 นายวีระ วงศ์แสงนาค
ที่ปรึกษาสำนักงาน กปร.

นายสี่พร มณีโชติ
ที่ปรึกษาสำนักงาน กปร.

 นายปกรณ์ สัตยวณิช
ที่ปรึกษาสำนักงาน กปร.

นางสาวศรีนิตย์ บุญทอง
ที่ปรึกษาสำนักงาน กปร.
()

นายลลิต ถนอมสิงห์
ที่ปรึกษาสำนักงาน กปร.
(เลขาธิการ กปร. คนที่ ๑๐)

นายปวัตร์ นวะมะรัตน
ที่ปรึกษาสำนักงาน กปร.
(เลขาธิการ กปร. คนที่ ๑๑)