สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ผู้บริหารสำนัก/กอง/ศูนย์

 

นายศุภรัชต์ อินทราวุธ
ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ ๑
(ภาคกลาง)
suparach.i@rdpb.go.th

นายสุทัศน์ ตั้งพิพัฒน์พงศ์
ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ ๒
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
suthad.t@rdpb.go.th

นายวิกรม คัยนันทน์
ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ ๓
(ภาคเหนือ)
vigrom.g@rdpb.go.th

นายอภิศักดิ์ สรวิสูตร
ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ ๔
(ภาคใต้)
apisak.s@rdpb.go.th

นางกมลินี สุขศรีวงศ์
ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ ๕
(ภาคกลางและภาคตะวันตก)
kamolinee.s@rdpb.go.th

นางศิริลักษณ์ ทัสนารมย์
ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ
siriluck.t@rdpb.go.th

(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นายปริญญวัฒน์ วัชรอาภากร
ผู้อำนวยการกองแผนงานและยุทธศาสตร์
parinyawat.w@rdpb.go.th

นายวัชระ หัศภาค
ผู้อำนวยการกองติดตามประเมินผล
watchara.h@rdpb.go.th

นางศศิพร ปาณิกบุตร
ผู้อำนวยการกองกิจกรรมพิเศษและวิเทศสัมพันธ์
sasiporn.p@rdpb.go.th

นางอรอนันต์ วุฒิเสน
ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์
oranan.w@rdpb.go.th

นางสาวสมลักษณ์ บุนนาค
ผู้อำนวยการภารกิจด้านการพัฒนาระบบบริหาร
และป้องกันการทุจริต
somluck.b@rdpb.go.th

  นางสาวศีต์กร ตันกำแหง
ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ
srikorn.t@rdpb.go.th

 

 : ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐   กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖