สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ผู้บริหารสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม

ผู้อำนวยการกอง 

   

นายศุภรัชต์  อินทราวุธ    
ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ ๑
(ภาคกลาง)
    suparach.i@rdpb.go.th

นายสุทัศน์ ตั้งพิพัฒน์พงศ์  
ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ ๒
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
suthad.t@rdpb.go.th

นายวิกรม  คัยนันทน์  
ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ ๓
(ภาคเหนือ)
vigrom.g@rdpb.go.th

นายอภิศักดิ์   สรวิสูตร    
ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่  ๔
(ภาคใต้)
apisak.s@rdpb.go.th

นางศิริลักษณ์  ทัสนารมย์   
ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ
siriluck.t@rdpb.go.th

นายภัททะพงศ์  เทียนศรี  
ผู้อำนวยการกองพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
เพื่อขับเคลื่อนแนวพระราชดำริ
pattapong.t@rdpb.go.th

นางกมลินี  สุขศรีวงศ์    
ผู้อำนวยการกองศึกษาและขยายผล 
การพัฒนาตามแนวพระราชดำริ
kamolinee.s@rdpb.go.th

นายปริญญวัฒน์ วัชรอาภากร    
ผู้อำนวยการกองแผนงาน 
และยุทธศาสตร์
parinyawat.w@rdpb.go.th

นางสาวสมลักษณ์ บุนนาค    
ผู้อำนวยการกองภารกิจด้านการพัฒนาระบบบริหารและป้องกันการทุจริต
somluck.b@rdpb.go.th

นางศศิพร  ปาณิกบุตร
ผู้อำนวยการกองกิจกรรมพิเศษและวิเทศสัมพันธ์
sasiporn.p@rdpb.go.th

นางอรอนันต์  วุฒิเสน    
ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์
oranan.w@rdpb.go.th

นายวัชระ  หัศภาค   
 ผู้อำนวยการกองติดตามประเมินผล
watchara.h@rdpb.go.th

  นางสาวศีต์กร  ตันกำแหง   
ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ
srikorn.t@rdpb.go.th

 

 

ผู้อำนวยการกลุ่ม

    
กองประสานงานโครงการพื้นที่ ๑ (ภาคกลาง)

   

 

นางสาวณัฐดา  ศุภสินธุ์ 
ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานพื้นที่ ๑๑
nuttahada.s@rdpb.go.th

 

นางธัญวรัตน์  สืบสาย
ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานพื้นที่ ๑๒
thunvarat.w@rdpb.go.th

นายเอกชัย  เพ็งส่ว่าง 
ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานพื้นที่ ๑๓
akachai.p@rdpb.go.th

 

 

กองประสานงานโครงการพื้นที่ ๒ (ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ)

  

นางสาวจินจะนะ  แก้วไทรแย้ม 
ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานพื้นที่ ๒๑
jinjana.k@rdpb.go.th  

นายธนฤทธิ์  รัชตะประกร 
ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานพื้นที่ ๒๒
thanarit.r@rdpb.go.th

 

กองประสานงานโครงการพื้นที่ ๓ (ภาคเหนือ)

   

นายธเนศ มณีกุล   
ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานพื้นที่ ๓๑
tanate.m@rdpb.go.th

นายดำรงค์ หินโม   
ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานพื้นที่ ๓๒
damrong.h@rdpb.go.th

 

กองประสานงานโครงการพื้นที่ ๔ (ภาคใต้)

  

นางสาวศิริพันธ์ กาญจนเรขา
ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานพื้นที่ ๔๑
siriparn.k@rdpb.go.th

นางสาวรุ่งรัตน์ วงษ์จู 
ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานพื้นที่ ๔๒
rungrat.w@rdpb.go.th

 

กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อนแนวพระราชดำริ

     

นายดนัยณัฐ  สืบสาย
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
danainat.s@rdpb.go.th

 

 

กองศึกษาและขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ

     

นางสาวสุภาพร หมั่นหาทรัพย์ 
ผู้อำนวยการกลุ่มศูนย์ศึกษาการพัฒนา
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
suphaporn.m@rdpb.go.th

นางสาวสุดารัตน์ คุสินธุ์  
ผู้อำนวยการกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง
sudarat.k@rdpb.go.th

 

กองแผนงานและยุทธศาสตร์

    

นางสาวพิศมัย  เครือชาตรี 
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน
pitsamai.k@rdpb.go.th

นายนรินทร์ กาญจนฤกษ์ 
ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนา
narin.k@rdpb.go.th

 

 

 

กองติดตามประเมินผล

   

นางสาวจุไรรัตน์ อินทร์โต
ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามผลโครงการ
jurairat.i@rdpb.go.th

นางสาวกาญจนา กำเนิดพันธ์  
ผู้อำนวยการกลุ่มประเมินผลโครงการ
kanchana.k@rdpb.go.th

 

กองประชาสัมพันธ์

   

 

นางวิไล    หมอกอรุณ   
ผู้อำนวยการกลุ่มสื่อสารองค์กรและกลุ่มประชาสัมพันธ์
vilai.m@rdpb.go.th

 

สำนักงานเลขาธิการ

   

นางอรสา  สุวรรณประทีป
ผู้อำนวยการกลุ่มช่วยอำนวยการและบริหารทั่วไป
orasa.s@rdpb.go.th

นางสาวสุธัญญา ลีแวง    
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงิน การคลัง และพัสดุ
suthanya.l@rdpb.go.th

 

 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

   

นายนพปฏล มกุลกาญจน์
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
noppapol.m@rdpb.go.th

 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

    

นายขจรชัย ฤทธิวงศ์
ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
kajonchai.r@rdpb.go.th

 

 

 

กลุ่มตรวจสอบภายใน

   

นางสาวเกษร  บุญยกิจสมบัติ  
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
kesorn.b@rdpb.go.th

 

    

กลุ่มนโยบายพิเศษ

   

นายตรีวิทย์   วินิชสำเภาทิพย์
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายพิเศษ
threevitya.v@rdpb.go.th

 

 

 

กองกิจกรรมพิเศษและวิเทศสัมพันธ์

      

นางสาวธัญทิตตา นาครทรรพ  
ผู้อำนวยการกลุ่มวิเทศสัมพันธ์
thuntitha.n@rdpb.go.th

 

 

นางดวงพร  โปสรักขกะ  
(รักษาการ)ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานโครงการพิเศษ
dungporn.p@rdpb.go.th 

 

: ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ กรกฏาคม ๒๕๖๕