สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ผู้บริหารสำนัก/กลุ่ม/กอง

ผู้อำนวยการกอง 

นายสมศักดิ์  เพิ่มเกษร   
ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ ๑ (ภาคกลาง)     
 

นายหทัย  วสุนันต์  
ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ ๒
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

นายวิกรม  คัยนันทน์  
ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ ๓
(ภาคเหนือ)

นายศุภรัชต์  อินทราวุธ    
ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่  ๔
(ภาคใต้)

นางพิชญดา  หัศภาค   
ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์

นางประพิณ  แก้วทอง    
ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ

นางกมลินี  สุขศรีวงศ์    
ผู้อำนวยการกองศึกษาและขยายผล 
การพัฒนาตามแนวพระราชดำริ

นางสุพร  ตรีนรินทร์    
ผู้อำนวยการกองแผนงาน 
และวิเทศสัมพันธ์

นางศิริลักษณ์  ทัศนารมย์    
ผู้เชียวชาญ

นายภัททะพงศ์  เทียนศรี   
ผู้อำนวยการกองกิจกรรมพิเศษ

นายสุวิทย์  ดุลยะนันท์    
ผู้อำนวยการกองพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
เพื่อขับเคลื่อนแนวพระราชดำริ

นางศศิพร  ปาณิกบุตร    
ผู้อำนวยการกองติดตามประเมินผล
 

นายวัชระ  หัศภาค   
ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ

 

 

ผู้อำนวยการกลุ่ม
กองประสานงานโครงการพื้นที่ ๑
(ภาคกลาง)

นางสาวณัฐดา ศุภสินธุ์ 
ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานที่ ๑๑

นางสาวทิพย์กมล ศุภกุลฐิตาพัฒน์ 
ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานที่ ๑๒

นายอภิศักดิ์ สรวิสูตร 
ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานที่ ๑๓

 

กองประสานงานโครงการพื้นที่ ๒ 
(ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ)

นางสาวจินจะนะ  แก้วไทรแย้ม 
ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานที่ ๒๑  

นายปริญญวัฒน์ วัชรอาภากร 
ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานที่ ๒๒

 

กองประสานงานโครงการพื้นที่ ๓
(ภาคเหนือ)

นายดำรงค์ หินโม   
ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานที่ ๓๑

นายธนฤทธิ์  รัชตะประกร   
รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานที่ ๓๒

 

กองประสานงานโครงการพื้นที่ ๔
(ภาคใต้)

นายธเนศ  มณีกุล 
ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานที่ ๔๑

นายสุทัศน์ ตั้งพิพัฒน์พงศ์ 
ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานที่ ๔๒

 

กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เพื่อขับเคลื่อนแนวพระราชดำริ

นางสาวกาญจนา กำเนิดพันธ์ 
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

 

 

กองศึกษาและขยายผล
การพัฒนาตามแนวพระราชดำริ

นางสาวสมลักษณ์ บุนนาค 
ผู้อำนวยการกลุ่มศูนย์ศึกษาการพัฒนา
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

นางสาวสุดารัตน์ คุสินธุ์  
ผู้อำนวยการกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง
 

 

กองแผนงานและวิเทศสัมพันธ์

นางสาวธัญทิตตา นาครทรรพ  
ผู้อำนวยการกลุ่มวิเทศสัมพันธ์

นางสาวศีต์กร  ตันกำแหง 
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน

นายนรินทร์ กาญจนฤกษ์ 
ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนา

 

 

กองติดตามประเมินผล

นางสาวเสาวลักษณ์ ควรพินิจ 
ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามผลโครงการ

นางสาวจำเนียร เพียรไม่คลาย  
ผู้อำนวยการกลุ่มประเมินผลโครงการ

 

กอง ประชาสัมพันธ์


ผู้อำนวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์ 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

นายเอกชัย เพ็งสว่าง   
ผู้อำนวยการกลุ่มสื่อสารองค์กร
 

 

สำนักงานเลขาธิการ

นายสุวิทย์ ดุลยะนันท์ 
ผู้อำนวยการกองพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เพื่อขับเคลื่อนแนวพระราชดำริ
 

นางสาวสุธัญญา ลีแวง     
ผู้อำนวยการการกลุ่มบริหารการเงิน การคลัง และพัสดุ
 

นางศิริญญา ดิษฐบรรจง 
ผู้อำนวยการกลุ่มช่วยอำนวยการและบริหารทั่วไป

 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

นายนพปฎล  มกุลกาญจน์ 
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

นางสาวจุไรรัตน์  อินทร์โต
ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

กลุ่มตรวจสอบภายใน

นางสาวเกษร  บุญยกิจสมบัติ  
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
 

 

กองกิจกรรมพิเศษ

นางสาวอรอนันต์ วุฒิเสน  
ผู้อำนวยการกลุ่มกิจกรรมพิเศษ

 

: ข้อมูล ณ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐