สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สำนักงาน กปร. (CIO)

 

นายสมบูรณ์ วงค์กาด

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง Chief Infomation Officer : CIO

 

ประวัติส่วนบุคคล


ตำแหน่งหน้าที่ : รองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และ

ดำรงตำแหน่งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สำนักงาน กปร. (CIO) ตามคำสั่งสำนักงาน กปร. ที่ 25/2560 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2560

ที่ติดต่อ :  สำนักงาน กปร. เลขที่ 2012 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ 

แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 

เบอร์โทรศัพท์ 02-4478500 ต่อ 308 

โทรสาร. 02-447-8514

วิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : สนับสนุนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้วยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพและทันสมัย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง : แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงาน กปร. พ.ศ. 2557-2561