สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ผู้บริหารสำนักงาน กปร.

ผู้บริหาร
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

 

 

นายดนุชา สินธวานนท์
เลขาธิการ กปร.
dnuja.s@rdpb.go.th

 

นายลลิต ถนอมสิงห์
รองเลขาธิการ กปร.
lalit.t@rdpb.go.th

นายปวัตร์  นวะมะรัตน
รองเลขาธิการ กปร.
 pawat.n@rdpb.go.th

นางสาวอุศนีย์  ธูปทอง
รองเลขาธิการ กปร.
 usanee.t@rdpb.go.th

นางสาววัชรี วัฒนไกร
ที่ปรึกษาด้านการพัฒน
      watchare.w@rdpb.go.th     

นางสาวถกลวรรณ ไกรสรกุล
ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการ
takolwan.k@rdpb.go.th   

นายสมศักดิ์  เพิ่มเกษร
ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการ
somsak.p@rdpb.go.th