สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

คู่มือการจัดทำประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)