สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

การป้องกันการทุจริตและการส่งเสริมจริยธรรม

พบทั้งหมด 78 รายการ
คำสั่งสำนักงาน กปร. แต่งตั้งหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงาน กปร.

คำสั่งสำนักงาน กปร. แต่งตั้งหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงาน กปร.

รายละเอียด

แผนการบริหารความเสี่ยงของการดําเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ปีงบประมาณ 2565

แผนการบริหารความเสี่ยงของการดําเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ปีงบประมาณ 2565

รายละเอียด

รายงานการติดตามประเมินผลด้านส่งเสริมจริยธรรมและการต่อต้านการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงาน กปร.

รายงานการติดตามประเมินผลด้านส่งเสริมจริยธรรมและการต่อต้านการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงาน กปร.

รายละเอียด

คลิป No Gift Policy ประจำปี 2566

คลิป No Gift Policy ประจำปี 2566

รายละเอียด

รายงานการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2565

รายงานการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2565

รายละเอียด

ประกาศ เรื่อง ข้อกำกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เพื่อป้องกันการทุจริต

ประกาศ เรื่อง ข้อกำกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เพื่อป้องกันการทุจริต

รายละเอียด

คำชี้แจงข้อเสนอแนะผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 ของสำนักงาน กปร.

คำชี้แจงข้อเสนอแนะผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 ของสำนักงาน กปร.

รายละเอียด

ประกาศ เรื่อง นโยบายการให้ และรับของขวัญ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่

ประกาศ เรื่อง นโยบายการให้ และรับของขวัญ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่

รายละเอียด

สรุปรายงานโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "จริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร." (รุ่นที่ 5) ประจำปี 2565

สรุปรายงานโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "จริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร." (รุ่นที่ 5) ประจำปี 2565

รายละเอียด

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงาน กปร.

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงาน กปร.

รายละเอียด

คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ กปส

คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ กปส

รายละเอียด

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสำนักงาน กปร. ประจำปี 2565

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสำนักงาน กปร. ประจำปี 2565

รายละเอียด

กิจกรรมด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร

กิจกรรมด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร

รายละเอียด

“คู่มือ” การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงาน กปร. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการที่ได้รับงบประมาณสูงสุด ปีงบประมาณ 2565

“คู่มือ” การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงาน กปร. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการที่ได้รับงบประมาณสูงสุด ปีงบประมาณ 2565

รายละเอียด

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565

รายละเอียด

แผนบริหารความเสี่ยงประจำปี 2565

แผนบริหารความเสี่ยงประจำปี 2565

รายละเอียด

ประกาศ เรื่อง นโยบายการให้ และรับของขวัญ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่

ประกาศ เรื่อง นโยบายการให้ และรับของขวัญ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่

รายละเอียด

ประกาศ-ข้อกำหนดจริยธรรมและคู่มือกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร.

ประกาศ-ข้อกำหนดจริยธรรมและคู่มือกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร.

รายละเอียด

นโยบายบริหารแผนงาน สำนักงาน กปร. ประจำปี 2565

นโยบายบริหารแผนงาน สำนักงาน กปร. ประจำปี 2565

รายละเอียด

สรุปรายงานการสำรวจด้านส่งเสริมจริยธรรมและการต่อต้านการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๔

สรุปรายงานการสำรวจด้านส่งเสริมจริยธรรมและการต่อต้านการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๔

รายละเอียด

<< < 1 2 3 4 > >>