สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

การป้องกันการทุจริตและการส่งเสริมจริยธรรม

พบทั้งหมด 70 รายการ
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร. (รุ่นที่ 5) ประจำปี 2565

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร. (รุ่นที่ 5) ประจำปี 2565

รายละเอียด

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงาน กปร.

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงาน กปร.

รายละเอียด

คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ กปส

คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ กปส

รายละเอียด

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสำนักงาน กปร. ประจำปี 2565

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสำนักงาน กปร. ประจำปี 2565

รายละเอียด

กิจกรรมด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร

กิจกรรมด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร

รายละเอียด

“คู่มือ” การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงาน กปร. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการที่ได้รับงบประมาณสูงสุด ปีงบประมาณ 2565

“คู่มือ” การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงาน กปร. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการที่ได้รับงบประมาณสูงสุด ปีงบประมาณ 2565

รายละเอียด

แผนบริหารความเสี่ยง สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ 2565

แผนบริหารความเสี่ยง สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ 2565

รายละเอียด

แผนบริหารความเสี่ยงประจำปี 2565

แผนบริหารความเสี่ยงประจำปี 2565

รายละเอียด

ประกาศ เรื่อง นโยบายการให้ และรับของขวัญ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่

ประกาศ เรื่อง นโยบายการให้ และรับของขวัญ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่

รายละเอียด

ประกาศ-ข้อกำหนดจริยธรรมและคู่มือกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร.

ประกาศ-ข้อกำหนดจริยธรรมและคู่มือกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร.

รายละเอียด

นโยบายบริหารแผนงาน สำนักงาน กปร. ประจำปี 2565

นโยบายบริหารแผนงาน สำนักงาน กปร. ประจำปี 2565

รายละเอียด

สรุปรายงานการสำรวจด้านส่งเสริมจริยธรรมและการต่อต้านการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๔

สรุปรายงานการสำรวจด้านส่งเสริมจริยธรรมและการต่อต้านการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๔

รายละเอียด

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานให้มีธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริต ของสำนักงาน กปร.

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานให้มีธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริต ของสำนักงาน กปร.

รายละเอียด

แผนบริหารความเสี่ยง สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนบริหารความเสี่ยง สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายละเอียด

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสำนักงาน กปร. ประจำปี 2564

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสำนักงาน กปร. ประจำปี 2564

รายละเอียด

ผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมจริยธรรมและการต่อต้านการทุจริต ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมจริยธรรมและการต่อต้านการทุจริต ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓

รายละเอียด

คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ กปส.

คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ กปส.

รายละเอียด

กิจกรรมด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร

กิจกรรมด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร

รายละเอียด

รายงานการวิเคราะห์และสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต สำนักงาน กปร. ปีงบประมาณ 2563

รายงานการวิเคราะห์และสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต สำนักงาน กปร. ปีงบประมาณ 2563

รายละเอียด

แผนการบริหารความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ปีงบประมาณ 2564

แผนการบริหารความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ปีงบประมาณ 2564

รายละเอียด

<< < 1 2 3 4 > >>