สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

การป้องกันการทุจริตและการส่งเสริมจริยธรรม

พบทั้งหมด 94 รายการ
รายงานสรุปผลโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการส่งเสริมจริยธรรม ธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการสำนักงาน กปร. ปีงบประมาณ 2566

รายงานสรุปผลโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการส่งเสริมจริยธรรม ธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการสำนักงาน กปร. ปีงบประมาณ 2566

รายละเอียด

แผนบริหารความเสี่ยง สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ 2566

แผนบริหารความเสี่ยง สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ 2566

รายละเอียด

ข้อกำหนดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร.

ข้อกำหนดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร.

รายละเอียด

สื่อวีดีทัศน์องค์ความรู้การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

สื่อวีดีทัศน์องค์ความรู้การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

รายละเอียด

infographic องค์ความรู้การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

infographic องค์ความรู้การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

รายละเอียด

รายงานการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงาน กปร. ครั้งที่ 1/2566

รายงานการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงาน กปร. ครั้งที่ 1/2566

รายละเอียด

แผนบริหารความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต สำนักงาน กปร. (พ.ศ.2566 - 2570)

แผนบริหารความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต สำนักงาน กปร. (พ.ศ.2566 - 2570)

รายละเอียด

ประชาสัมพันธ์ นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ประชาสัมพันธ์ นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

รายละเอียด

ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายละเอียด

แผนส่งเสริมด้านมาตรฐานทางจริยธรรม การส่งเสริมคุณธรรมและการต่อต้านการทุจริตของสำนักงาน กปร. พ.ศ.2566-2570

แผนส่งเสริมด้านมาตรฐานทางจริยธรรม การส่งเสริมคุณธรรมและการต่อต้านการทุจริตของสำนักงาน กปร. พ.ศ.2566-2570

รายละเอียด

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสำนักงาน กปร. ประจำปี 2566

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสำนักงาน กปร. ประจำปี 2566

รายละเอียด

แนวทางปฏิบัติในการประพฤติตนทางจริยธรรม (ข้อควรปฏิบัติ Do และข้อห้ามปฏิบัติ Don’t ) ประจำปี 2566

แนวทางปฏิบัติในการประพฤติตนทางจริยธรรม (ข้อควรปฏิบัติ Do และข้อห้ามปฏิบัติ Don’t ) ประจำปี 2566

รายละเอียด

รายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงาน กปร. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน

รายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงาน กปร. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน

รายละเอียด

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่ในการดำเนินงานอาจก่อให้เกิดการทุจริตได้ของสำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่ในการดำเนินงานอาจก่อให้เกิดการทุจริตได้ของสำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายละเอียด

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงาน กปร.ด้านการจัดซื้อจัดจ้างโครงการที่ได้รับงบประมาณสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบที่ 1 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 2 ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต)

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงาน กปร.ด้านการจัดซื้อจัดจ้างโครงการที่ได้รับงบประมาณสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบที่ 1 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 2 ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต)

รายละเอียด

กิจกรรมปลุกจิตสำนึก สร้างวัฒนธรรมไม่รับของขวัญของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในสำนักงาน กปร. (No Gift Policy)

กิจกรรมปลุกจิตสำนึก สร้างวัฒนธรรมไม่รับของขวัญของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในสำนักงาน กปร. (No Gift Policy)

รายละเอียด

คำสั่งสำนักงาน กปร. แต่งตั้งหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงาน กปร.

คำสั่งสำนักงาน กปร. แต่งตั้งหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงาน กปร.

รายละเอียด

แผนการบริหารความเสี่ยงของการดําเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ปีงบประมาณ 2565

แผนการบริหารความเสี่ยงของการดําเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ปีงบประมาณ 2565

รายละเอียด

รายงานการติดตามประเมินผลด้านส่งเสริมจริยธรรมและการต่อต้านการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงาน กปร.

รายงานการติดตามประเมินผลด้านส่งเสริมจริยธรรมและการต่อต้านการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงาน กปร.

รายละเอียด

คลิป No Gift Policy ประจำปี 2566

คลิป No Gift Policy ประจำปี 2566

รายละเอียด

<< < 1 2 3 4 5 > >>