สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA )

พบทั้งหมด 7 รายการ
สรุปรายงานการประเมิน  (ITA) ของสำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ 2565

สรุปรายงานการประเมิน (ITA) ของสำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ 2565

รายละเอียด

สรุปผลการประเมิน ITA สานักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ 2564

สรุปผลการประเมิน ITA สานักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ 2564

รายละเอียด

สรุปผลการประเมิน ITA สานักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ 2563

สรุปผลการประเมิน ITA สานักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ 2563

รายละเอียด

สรุปผลการประเมิน ITA สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ 2562

สรุปผลการประเมิน ITA สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ 2562

รายละเอียด

รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2561

รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2561

รายละเอียด

รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2560

รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2560

รายละเอียด

สื่อความรู้เคลื่อนไหว ITA Info Graphics 2560

สื่อความรู้เคลื่อนไหว ITA Info Graphics 2560

รายละเอียด

<< < 1 > >>