สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตฯ

พบทั้งหมด 16 รายการ
คู่มือปฏิบัติงานวินัยฉบับสมบูรณ์

คู่มือปฏิบัติงานวินัยฉบับสมบูรณ์

รายละเอียด

หนังสือเวียน สำนักงาน ก.พ. เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

หนังสือเวียน สำนักงาน ก.พ. เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

รายละเอียด

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 2564

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 2564

รายละเอียด

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 2552

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 2552

รายละเอียด

หนังสือเวียน สำนักงาน ก.พ. เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

หนังสือเวียน สำนักงาน ก.พ. เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

รายละเอียด

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

รายละเอียด

แผ่นพับการจัดทำประมวลจริยธรรมฯ และข้อกำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐ (สำนักงาน ก.พ.)

แผ่นพับการจัดทำประมวลจริยธรรมฯ และข้อกำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐ (สำนักงาน ก.พ.)

รายละเอียด

คู่มือการจัดทำประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)

คู่มือการจัดทำประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)

รายละเอียด

infographic ขั้นตอนการจัดทำประมวลจริยธรรมฯ ตามพระราชบัญญัติมาตราฐานจริยธรรม พ.ศ. 2562 (สำนักงาน ก.พ.)

infographic ขั้นตอนการจัดทำประมวลจริยธรรมฯ ตามพระราชบัญญัติมาตราฐานจริยธรรม พ.ศ. 2562 (สำนักงาน ก.พ.)

รายละเอียด

ประมวลจริยธรรมและกระบวนการรักษาจริยธรรม (สำนักงาน ก.พ.)

ประมวลจริยธรรมและกระบวนการรักษาจริยธรรม (สำนักงาน ก.พ.)

รายละเอียด

Infographic ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

Infographic ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

รายละเอียด

รายละเอียดขั้นตอนการจัดทำประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

รายละเอียดขั้นตอนการจัดทำประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

รายละเอียด

ตัวอย่างพฤติกรรมตามมาตรฐานจริยธรรม พ.ศ. 2562 ทั้งหมด 7 ประการ (สำนักงาน ก.พ.)

ตัวอย่างพฤติกรรมตามมาตรฐานจริยธรรม พ.ศ. 2562 ทั้งหมด 7 ประการ (สำนักงาน ก.พ.)

รายละเอียด

Ethical Standard Act B.E. 2562 (2019) Unofficial Translation (OCSC)

Ethical Standard Act B.E. 2562 (2019) Unofficial Translation (OCSC)

รายละเอียด

สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒

สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒

รายละเอียด

หนังสือเวียน สำนักงาน ก.พ. เรื่อง แนวทางการจัดทำข้อกำหนดจริยธรรมสำหรับหน่วยงานของรัฐ

หนังสือเวียน สำนักงาน ก.พ. เรื่อง แนวทางการจัดทำข้อกำหนดจริยธรรมสำหรับหน่วยงานของรัฐ

รายละเอียด

<< < 1 > >>