สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ตัวอย่างพฤติกรรมตามมาตรฐานจริยธรรม พ.ศ. 2562 ทั้งหมด 7 ประการ (สำนักงาน ก.พ.)