ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

infographic ขั้นตอนการจัดทำประมวลจริยธรรมฯ ตามพระราชบัญญัติมาตราฐานจริยธรรม พ.ศ. 2562 (สำนักงาน ก.พ.)