ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

สื่อความรู้เคลื่อนไหว ITA Info Graphics 2560

  จาก สำนักงาน ป.ป.ช. ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assesment : ITA)

ข้อมูล ณ วันที่ : 20  มิถุนายน 2560

แหล่งที่มา : https://www.nacc.go.th/main.php?filename=ITA