สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2560

 

ประจำปีงบประมาณ 2560

 

ประกาศ ณ วันที่ : 19 ตุลาคม 2560
ที่มา : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต