สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงาน กปร.