สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2563