ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

สรปุร้องเรียน ปี 60 รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน และประโยชน์ทับซ้อน ของสำนักงาน กปร.ระหว่าง ต.ค.59-มี.ค.2560

สรปุร้องเรียน ปี 60 รอบ 6 เดือน.pdf