สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

รายงานผลสำรวจการพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ กปร. ปี64