ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ร่างประกาศประกวดราคาจ้าง ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การก่อสร้างโครงการต่อเติมห้องสมุดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ห้องรับประทานอาหาร และห้องออกกำลังกาย สำนักงาน กปร.

1. ร่างประกาศประกวดราคาจ้าง

2. ร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง

        - ขอบเขตงาน

        - แบบรูปและรายการละเอียด

        - ใบเสนอราคาจ้าง

        - แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง

        - สูตรการปรับราคา

        - รายละเอียดการคำนวณราคากลาง

        - ใบแจ้งปริมาณงานและราคา

        - แบบหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพ

        - หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการโอนสิทธิ์เรียกร้อง

        - แบบบัญชีรายชื่อ

        - เงื่อนไขทั่วไปของงานก่อสร้าง

        - รายละเอียดวิศวกรรม

        - แบบแสดงความคิดเห็น

       

Update ข้อมูล  ณ : วันที่ 10 มิถุนายน 2562