สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

นายจันทร์ที ประทุมภา

ปีที่จัดตั้ง
2553
ภูมิภาค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด
นครราชสีมา
ประเภท/ด้าน
เกษตรกรทฤษฏีใหม่

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

           เกิดวิกฤตชีวิตประสบปัญหาหนี้สิน จนกระทั่งไปทำงานรับจ้างในประเทศมาเลเซียเพื่อหาเงินใช้หนี้ เมื่อใช้หนี้สินหมดจึงเริ่มทำเกษตรผสมผสานและต่อมาทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ โดยใช้แรงงานในครอบครัว 6 คน ด้วยทุนความขยัน ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างแหล่งอาหารให้มีกินตลอดปี และแนวคิด “มีพอกิน เหลือกินแจก เหลือแจกขาย” และ “ปลูกทุกอย่างที่คนอื่นซื้อกิน” รวมถึงปิดรายจ่ายด้วยแนวคิด ทำแทนจ่าย เช่น ถ่าน และปุ๋ยอินทรีย์ อีกทั้งมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่น
           ปัจจุบันไม่มีหนี้สิน มีเงินออม ครอบครัวไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข และมีความสุข มีบทบาททางสังคมเป็นผู้นำชุมชน ตัวอย่างปราชญ์ชาวบ้านอีสาน และเปิดเป็นศูนย์ถ่ายทอดความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

จันทร์ที.pdf

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2562

ข้อมูลที่อยู่

นายจันทร์ที ประทุมภา

ที่อยู่ 138 หมู่ที่ 6 บ้านโนนรัง ตำบลตลาดไทร อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 30270

ผู้ประสานงาน

นายจันทร์ที ประทุมภา

หลักสูตรอบรม

ชนะเลิศการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครั้งที่ 1

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

Download (1)