แนะนำสำนักงาน

ทั้งหมด >>

สำนักงานคระกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) เดิมเป็นหน่วยงานหนึ่งในกองวางแผนเตรียมพร้อมด้านเศรษฐกิจ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรียกว่า สำนักงานเลขานุการ กปร. ยกฐานะขึ้นเป็นสำนักงานคญะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) แต่ยังสังกัดสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

แผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

ทั้งหมด >>
มุมดาวน์โหลด

แผนยุทธศาสตร์สำนักงาน กปร. ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐)

มุมดาวน์โหลด

แผนยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๒)

มุมดาวน์โหลด

แผนกลยุทธ์สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พ.ศ.๒๕๔๗-๒๕๕๐ (ต่อ)

รายงานผลการอนุมัติโครงการ

>ทั้งหมด >>
มุมดาวน์โหลด

อนุมัติครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

มุมดาวน์โหลด

อนุมัติครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

มุมดาวน์โหลด

อนุมัติครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

ระเบียบ กฎหมาย คำสั่งที่เกี่ยวข้อง

ทั้งหมด >>
มุมดาวน์โหลด

แผนผังกระบวนการในการแก้ไขปัญหาแก่ราษฎรผู้ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา

มุมดาวน์โหลด

แบบสำรวจความคิดเห็นของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ

มุมดาวน์โหลด

กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
เลขที่ 2012 ซอยอรุณอมรินทร์ 36 ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
10700
โทร.. +66 2447 8500-6
โทรสาร : +66 2447 8562
อีเมล์ : webmaster@rdpb.go.th