แนะนำสำนักงาน

ทั้งหมด >>

     สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) เดิมเป็นหน่วยงานหนึ่งในกองวางแผนเตรียมพร้อมด้านเศรษฐกิจ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรียกว่า สำนักงานเลขานุการ กปร.ยกฐานะขึ้นเป็นสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ในเวลาต่อมา แต่ยังสังกัดสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

     ต่อมาวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๓๕ คณะรัฐมนตรี โดยนายอานันท์ ปันยารชุน นายกรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติในหลักการให้สำนักงาน กปร. แยกออกจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยยกฐานะเป็นหน่วยงานระดับกรม สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี

แผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

ทั้งหมด >>
มุมดาวน์โหลด

แผนยุทธศาสตร์ สำนักงาน กปร. ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)

มุมดาวน์โหลด

แผนยุทธศาสตร์สำนักงาน กปร. ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐)

มุมดาวน์โหลด

แผนยุทธศาสตร์ สำนักงาน กปร. (พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖)

รายงานผลการอนุมัติโครงการ

>ทั้งหมด >>
มุมดาวน์โหลด

อนุมัติครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

มุมดาวน์โหลด

อนุมัติครั้งที่ ๕/๒๕๖๑

มุมดาวน์โหลด

อนุมัติครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

ระเบียบ กฎหมาย คำสั่งที่เกี่ยวข้อง

ทั้งหมด >>
มุมดาวน์โหลด

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน วัตุถประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน

มุมดาวน์โหลด

กรอบคุณธรรมของกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงาน กปร.

มุมดาวน์โหลด

แผนผังกระบวนการในการแก้ไขปัญหาแก่ราษฎรผู้ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
เลขที่ 2012 ซอยอรุณอมรินทร์ 36 ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
10700
โทร.. +66 2447 8500-6
โทรสาร : +66 2447 8562
อีเมล์ : webmaster@rdpb.go.th