โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สำคัญ

ทั้งหมด >>
 • โครงการพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัยบริเวณทุ่งมะขามหย่อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • โครงการเครือข่ายอ่างเก็บน้ำ (อ่างพวง) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • โครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธ์
 • โครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล จ.ปัตตานี และ จ.นราธิวาส
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการ ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคใต้ ดูโครงการทั้งหมด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหมด จำนวน โครงการ ภาค กลางตะวันออกเฉียงเหนือ เหนือใต้อื่นๆรวมทั้งสิ้น จำนวนโครงการ 805 โครงการ 1,178 โครงการ1,770 โครงการ908 โครงการ24 โครงการ โครงการ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริล่าสุด

ทั้งหมด >>

ประเภทของโครงการด้านต่างๆ

 • ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
 • ด้านการเกษตร
 • ด้านสิ่งแวดล้อม
 • ด้านส่งเสริมอาชีพ
 • ด้านคมนาคมสื่อสาร
 • ด้านสวัสดิการสังคม
 • ด้านสาธารณสุข
 • อื่นๆ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ<br>(อพ. สธ. / สํานักงาน กปร. / ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ)

 • ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ
 • ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
 • ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
 • ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ
 • ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ
 • ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ