สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

การจัดการธาตุอาหารเชิงพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา

ปีที่เริ่มวิจัย
2555
ศูนย์การศึกษาพัฒนาฯ
เขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ฉะเชิงเทรา
สาขางานวิจัย
การพัฒนาปรับปรุงบำรุงดิน

การจัดการธาตุอาหารเชิงพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

Download

บทคัดย่อ

-
ผู้วิจัย / คณะวิจัย กิ่งกานท์ พานิชนอก , สกล ฉายศรี , เอ็จ สโรบล , กฤษณา ทิวาตรี , สุปราณี งามประสิทธิ์ , พชรดา ฉายศรี , ประภาส ช่างเหล็ก , ณรงชัย บุญศรี , นพพงศ์ จุลจอหอ , นัทฐา ทักษ์รัตนศรันย์
ดำเนินการ 2555
ระยะเวลา -
งบประมาณ -
พระราชดำริ(วัน/เดือน/ปี) 21 ก.ค. 2523 , 3 ส.ค. 2524 , 26 ส.ค. 2531,23 เม.ย. , 21 ก.ค.2523 ,