สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

การศึกษาการเจริญเติบโตของกลอยในพื้นที่ดินทรายเพื่อขยายในเชิงการค้า

ปีที่เริ่มวิจัย
2558
ศูนย์การศึกษาพัฒนาฯ
อ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.จันทบุรี
สาขางานวิจัย
การพัฒนาด้านอื่นๆ

การศึกษาการเจริญเติบโตของกลอยในพื้นที่ดินทรายเพื่อขยายในเชิงการค้า

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

Download

บทคัดย่อ

-
ผู้วิจัย / คณะวิจัย -
ดำเนินการ 2558
ระยะเวลา -
งบประมาณ -
พระราชดำริ(วัน/เดือน/ปี) -