สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ผลของปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของบุกเนื้อทราย

ปีที่เริ่มวิจัย
2555
ศูนย์การศึกษาพัฒนาฯ
เขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ฉะเชิงเทรา
สาขางานวิจัย
การพัฒนาปรับปรุงบำรุงดิน

ผลของปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของบุกเนื้อทราย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

Download

บทคัดย่อ

-
ผู้วิจัย / คณะวิจัย สุเมศ ทับเงิน,ธีระ สมหวัง , นพศูล สมุทรทอง , กิ่งกานท์ พานิชนอก , สุทัศน์ แปลงกาย , ธำรงศิลปะ โพธิสูง
ดำเนินการ 2555
ระยะเวลา -
งบประมาณ -
พระราชดำริ(วัน/เดือน/ปี) 26 ส.ค. 2531 , 23 เม.ย.2540 , 19 มิ.ย.2540