สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ศึกษาการทนร่มเงาของหญ้าแฝกในพื้นที่ร่มเงาต่างๆกัน

ปีที่เริ่มวิจัย
2557
ศูนย์การศึกษาพัฒนาฯ
เขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ฉะเชิงเทรา
สาขางานวิจัย
การพัฒนาปรับปรุงบำรุงดิน

ศึกษาการทนร่มเงาของหญ้าแฝกในพื้นที่ร่มเงาต่างๆกัน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

Download

บทคัดย่อ

-
ผู้วิจัย / คณะวิจัย กฤษณา ทิวาตรี , ปัญญา เอี่ยมอ่อน , นฤมล ผ่องอักษร
ดำเนินการ 2557
ระยะเวลา -
งบประมาณ -
พระราชดำริ(วัน/เดือน/ปี) 23 เมษายน 2540