ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

รายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน กปร. ของสำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูล : ณ วันที่ 11 เมษายน 2566