ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แบบฟอร์มเกี่ยวกับงานแต่งตั้ง

1. 

2.

3.

แบบฟอร์มเกี่ยวกับงานพัฒนา

1.

2.

3.

แบบฟอร์มเกี่ยวกับงานสวัสดิการ

1.

2.

3.