สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ผู้บริหารสำนักงาน กปร.

ผู้บริหาร
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

 

 

นายลลิต ถนอมสิงห์
เลขาธิการ กปร.
lalit.t@rdpb.go.th

 

นายปวัตร์  นวะมะรัตน
รองเลขาธิการ กปร.
 pawat.n@rdpb.go.th

นางสาวอุศนีย์  ธูปทอง
รองเลขาธิการ กปร.
 usanee.t@rdpb.go.th

นายสมศักดิ์  เพิ่มเกษร
รกท.รองเลขาธิการ กปร.
 somsak.p@rdpb.go.th

(----------ว่าง---------)
ที่ปรึกษาด้านการพัฒนา  
      _____@rdpb.go.th  

(----------ว่าง---------)
ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการ
_____@rdpb.go.th

(----------ว่าง---------)
ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการ
_____@rdpb.go.th