สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

รายงานการติดตามประเมินผลด้านส่งเสริมจริยธรรมและการต่อต้านการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงาน กปร.