สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

แผนการบริหารความเสี่ยงของการดําเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ปีงบประมาณ 2565